Политика на фирмата

ДЕКЛАРАЦИЯ
на Ръководството на ОВИ и САРИ ООД
за политика и цели по безопасността на продуктите

Нашата основна цел е да предлагаме продукти с високо качество, които са безопасни и в максимална степен да удовлетворяват изискванията на нашите клиенти.

Ръководството на фирмата поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на една работеща Системата за управление на безопасността на храните (СУБХ) и декларира следните  основни принципи, залегнали в политиката:
•    Ориентиране към клиента - Съзнаваме отговорността си и се стремим да задоволяваме  в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички свои клиенти, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания;
•    Лидерство на ръководството – Съзнаваме отговорността си за проектирането, внедряването и поддържането на една работеща Система за управление на качеството. Стремим се да създадем подходящи условия, стимулиращи служителите на фирмата за пълноценно участие в процесите по управление на качеството и проява на инициатива при изпълнение на дейностите свързани с тях.
•    Съпричастност на хората - Считаме, че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Стремим се да създадем атмосфера, в която хората са мотивирани, удовлетворени и напълно отдадени на постигането на целите на фирмата.
•    Стремеж към по-високо ниво на качеството -  чрез непрекъснато наблюдение и анализиране на процесите във фирмата и предприемане на ефективни коригиращи и превантивни мерки, ръководството цели максимално повишаване на качеството на предлаганите продукти.
•    Фактологичен подход при вземане на решения – Считаме, че решенията на всички нива във фирмата трябва да се основават на актуална и вярна информация. Внедряването на работеща система за комуникации и управление на документи и записи създават условия за вземане на правилни решения.
•    Процесен и системен  подход - създаваните от фирмата продукти са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно.
•    Взаимно изгодни отношения с доставчиците – основавайки се на принципа, че за производство на висококачествен продукт трябва да се вложат висококачествени материали, услуги, инфраструктура и оборудване, фирмата избира за свои партньори доставчици предлагащи удовлетворяващ продукт.

Ръководството на фирмата гарантира, че:
•    организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за управление безопасността на храните;
•    се задължава да полага грижи въведената Система за управление безопасността на храните да функционира в съответствие с изискванията на ISO 22000.

Управител: